Цього ро­ку новоград-волинців че­ка­ють чер­го­ві ви­бо­ри — цього ра­зу міс­це­ві. Во­ни від­бу­дуть­ся 25 жов­тня за но­ви­ми пра­ви­ла­ми і на но­вій те­ри­то­рі­аль­ній ос­но­ві. Змі­ню­ють­ся ви­мо­ги до кан­ди­да­тів, кіль­кість міс­це­вих рад, виг­ляд бю­ле­те­ня для го­ло­су­ван­ня і ба­га­то ін­шо­го. Про го­лов­не роз­по­ві­дає сайт Новограда-Волинського 04141.com.ua.